Καλώς ήρθατε στον ΣΤΕΔΕ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

  • Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ αυτών.
  • H προώθηση συνεργασιών μεταξύ των μελών της και ομοειδών επιχειρήσεων / συνδέσμων στο εξωτερικό.
  • H αναβάθμιση και προώθηση, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες, των επιχειρήσεων του κλάδου και η θετική συμβολή στην πορεία της χώρας προς την καινοτομία και εξωστρέφεια.
  • H υποβολή εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων σε κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή και ομαλή ανάπτυξη των μελών της. H οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, για την αναβάθμιση των διοικητικών και τεχνικών γνώσεων των μελών της.
  • Η παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τον κλάδο σε επίπεδο επιστημονικό, τεχνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό και η ενημέρωση των μελών της σχετικά.
  • Η προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων των μελών της και η υποστήριξη και ο συντονισμός κάθε ενέργειας για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
  • Η εκπροσώπηση του κλάδου σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές, όπως και η παρουσία σε εκδηλώσεις εθνικές και διεθνείς (εκθέσεις, τύπος).

Αριθμός Μελών (Φεβρουάριος 2015):

• Τακτικά μέλη: 25 εταιρείες
• Συνδεδεμένα μέλη: 3 φορείς

Ημερομηνία Σύστασης: 10 Μαρτίου 2011